Với các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS (iphone, ipad)

Truy cập kho ứng dụng "Appstore"

Tìm kiếm ứng dụng: "BabyCare Nhiệt kế thông minh"

Bấm nút cài đặt.

 

Với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android (Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei.....)

Truy cập kho ứng dụng "CHPlay"

Tìm kiếm ứng dụng: "BabyCare Nhiệt kế thông minh"

Bấm nút cài đặt.

> <